Home / خبرهای تیزهوشان

خبرهای تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایلوانق – برندق

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایلوانق – برندق کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ایلوانق – برندق را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد ایلوانق – برندق

ثبت نام مدارس شاهد ایلوانق – برندق ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ایلوانق – برندق در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ایلوانق – برندق طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایلوانق – برندق

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایلوانق – برندق مدارس تیزهوشان ایلوانق – برندق  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ایلوانق …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایلوانق – برندق  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایلوانق – برندق   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایلوانق – برندق : آزمون مدارس تیزهوشان ایلوانق – برندق هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایلوانق – برندق

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایلوانق – برندق ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایلوانق – برندق  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد مال قشلاقی – مالالار

ثبت نام مدارس شاهد مال قشلاقی – مالالار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مال قشلاقی – مالالار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مال قشلاقی – مالالار طبق روال سال های اخیر در …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار مدارس تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار : آزمون مدارس تیزهوشان مال قشلاقی – مالالار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مال قشلاقی – مالالار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مال قشلاقی – مالالار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مال قشلاقی – مالالار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد اوجاق آلازار – انی وسطی

ثبت نام مدارس شاهد اوجاق آلازار – انی وسطی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اوجاق آلازار – انی وسطی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اوجاق آلازار – انی وسطی طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی مدارس تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی : آزمون مدارس تیزهوشان اوجاق آلازار – انی وسطی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوجاق آلازار – انی وسطی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوجاق آلازار – انی وسطی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اوجاق آلازار – انی وسطی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس شاهد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو

ثبت نام مدارس شاهد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو طبق روال سال …

ادامه مطلب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو مدارس تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

ادامه مطلب

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو : آزمون مدارس تیزهوشان خانعلی دره‌سی – خان محمدلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

ادامه مطلب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خانعلی دره‌سی – خان محمدلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خانعلی دره‌سی – خان محمدلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خانعلی دره‌سی – خان محمدلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

ادامه مطلب