Home / خبرهای دانشگاه ازاد

خبرهای دانشگاه ازاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلوانق – برندق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلوانق – برندق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلوانق – برندق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلوانق – برندق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایلوانق – برندق دوره های بدون کنکور واحد ایلوانق – برندقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مال قشلاقی – مالالار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مال قشلاقی – مالالار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مال قشلاقی – مالالار  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مال قشلاقی – مالالار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مال قشلاقی – مالالار دوره های بدون کنکور واحد مال قشلاقی – مالالاردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجاق آلازار – انی وسطی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجاق آلازار – انی وسطی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجاق آلازار – انی وسطی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجاق آلازار – انی وسطی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوجاق آلازار – انی وسطی دوره های بدون کنکور واحد اوجاق آلازار – انی وسطیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خانعلی دره‌سی – خان محمدلو دوره های بدون کنکور واحد خانعلی دره‌سی – خان محمدلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامراد – آقبلاغ سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامراد – آقبلاغ سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامراد – آقبلاغ سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامراد – آقبلاغ سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آقامراد – آقبلاغ سفلی دوره های بدون کنکور واحد آقامراد – آقبلاغ سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیمان – سایین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیمان – سایین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیمان – سایین  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیمان – سایین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیمان – سایین دوره های بدون کنکور واحد دیمان – ساییندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بهله – بی‌بکران

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بهله – بی‌بکران ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بهله – بی‌بکران  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بهله – بی‌بکران

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بهله – بی‌بکران دوره های بدون کنکور واحد بهله – بی‌بکراندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل قیه – کردعلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل قیه – کردعلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل قیه – کردعلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل قیه – کردعلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قزل قیه – کردعلی دوره های بدون کنکور واحد قزل قیه – کردعلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوچ حصار – اوغول بیگ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوچ حصار – اوغول بیگ دوره های بدون کنکور واحد اوچ حصار – اوغول بیگ دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوچ حصار – اوغول بیگ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوچ حصار – اوغول بیگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اوچ حصار – اوغول بیگ : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای …

ادامه مطلب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیکوس – پیرکانی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیکوس – پیرکانی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیکوس – پیرکانی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود …

ادامه مطلب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیکوس – پیرکانی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیکوس – پیرکانی دوره های بدون کنکور واحد بیکوس – پیرکانی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه …

ادامه مطلب